Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) WeddingBase.hu (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett WeddingBase mobilalkalmazás (a továbbiakban: Alkalmazás) által elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (a továbbiakban Szolgáltatás) nyújtására és a Szolgáltatások igénybevételére (a továbbiakban: Partner), valamint a Szolgáltatás igénybe vevőjére (a továbbiakban: Felhasználó) vonatkozó jogokat és kötelezettségeket tartalmazza.

1. A Szolgáltató adatai

WeddingBase.hu
office@weddingbase.hu
A szerződés nyelve: magyar

2. Fogalom-meghatározások

Amennyiben a jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik, a jelen ÁSZF-ben használt alábbi nagy kezdőbetűs kifejezéseknek az alábbi jelentésük van:

„Szolgáltató”
az a személy aki a WeddingBase alkalmazást üzemelteti;

„Szolgáltatás”
a Szolgáltató által az Alkalmazáson keresztül nyújtott Partner adatlap megjelenítő és Felhasználók számára Partner kereső szolgáltatás.

„Partner”
az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet (illetve a nevében eljáró természetes személy), aki az alkalmazásban megjelenés céljából a Szolgáltatást igénybe veszi (Partner).

„Felhasználó”
az a természetes személy, aki Partner keresés céljából a Szolgáltatást igénybe veszi (Felhasználó);

„Alkalmazás”
a Szolgáltató által üzemeltetett WeddingBase nevű mobilalkalmazás

„Adatkezelési tájékoztató”
az Adatkezelési tájékoztató az Alkalmazást használó Felhasználók és Partnerek által megadott személyes adatokkal kapcsolatos Szolgáltató általi adatkezelési gyakorlatot tartalmazza, rendelkezései a jelen ÁSZF rendelkezéseivel együttesen alkalmazandóak;

„Adatvédelmi Törvény”
a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvényt jelenti;

„ÁSZF”
a jelen Általános Felhasználási Feltételeket jelenti;

„Elektronikus Kereskedelmi Törvény” vagy „Elker. tv.”
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt jelenti;

„GDPR”
Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.

„Honlap vagy weboldal”
az Üzemeltető által üzemeltetett https://weddingbase.hu Internetes Honlap, amelyen a Szolgáltatás egyes elemei elérhetőek;

„Polgári Törvénykönyv”
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;

„Szerzői Jogi Törvény”
a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény;

3. Az ÁSZF hatálya, a Szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF hatálya az Alkalmazás igénybevételével létrejövő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a https://weddingbase.hu/aszf/ honlapról és a mobil alkalmazás menüjéből.

A jelen ÁSZF alapján létrejött Szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szerződés nyelve a magyar, magatartási kódexre nem utal. A jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató külön nem iktatja, és azok utóbb nem hozzáférhetőek.

Az eszközök, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítják, a következők:

– amennyiben a regisztráció során a Felhasználó által megadott e-mail cím érvénytelen vagy hibás, úgy arra vonatkozóan hibaüzenet jelenik meg az Alkalmazás előképén;
– egyebekben a Felhasználó bármikor módosíthatja az általa megadott adatokat a „Profilom” menüpontban történő szerkesztés útján.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Elker. tv.) vonatkozó rendelkezéseire. A jelen ÁSZF a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.)Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

A jelen módosított ÁSZF 2021.01.01. napjától hatályos és visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására. Az esetleges módosításról a Szolgáltató rövid értesítés formájában, e-mail útján tájékoztatja a Felhasználókat és Partnereket. A Szolgáltatást újonnan igénybe vevő Felhasználók és Partnerek részére a módosított ÁSZF a közlésének napján hatályossá válik.

A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

A jelen ÁSZF alapján létrejövő Szerződés az Alkalmazásban való Felhasználói regisztrációt, a Partner regisztrációs űrlap kitöltését valamint a jelen ÁSZF elfogadását követően jön létre, illetve a Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett Alkalmazásra, annak tartalmát bármilyen módon megismeri a jelen ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el és azok tartalmát kifejezetten elfogadja. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, úgy nem jogosult az Alkalmazás tartalmának megtekintésére. A kiskorú Felhasználók tevékenységéért törvényes képviselőjük teljes felelősséget vállal.

4. Az Alkalmazás használatával kapcsolatos felelősség és korlátozások

A Felhasználó az Alkalmazás letöltését követően, valamint az Alkalmazásban Felhasználói regisztrációval, az e-mail címe megadásával kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak az Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez.

Az Alkalmazást minden Felhasználó és Partner kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja, a Szolgáltató a Felhasználók és Partnerek magatartásáért, illetve a Partnerek által az Alkalmazáson elhelyezett tartalmakért nem vállal felelősséget.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Partnerek által létrehozott tartalmakért. A Partner tudomásul veszi, hogy az Alkalmazás a Szolgáltató által moderált. Az Alkalmazás használatának feltétele a moderálás Partner általi tudomásul vétele, valamint annak elfogadása, hogy a Szolgáltató moderálási elvei semmilyen esetben nem képezik vita tárgyát, ideértve azt is, hogy a Partnerek által az Alkalmazás használata során létrehozott tartalomra vonatkozóan a Partnerek szerzői joga nem érvényesülnek. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a törvénysértő (személyiségi, kisebbségi jogok), illetve az erkölcstelen, durva, trágár, ízléstelen, bántó, sértő, obszcén vagy alpári hangnemben fogalmazott tartalmat akár előzetes felszólítás nélkül is törölje, továbbá törölje a tartalmat abban az esetben is, ha a Felhasználó tartalmilag ugyan nem törvénysértő módon, de a többi Felhasználót nyugalmát megzavaró tartalmat helyez el.

A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely abból ered, hogy – a jelen ÁSZF vagy jogszabály rendelkezéseinek Felhasználók általi megszegése miatt – a Szolgáltató a Szolgáltatást vagy annak egyes funkcióit felfüggeszti.

5. A Szolgáltatás tárgya

A Szolgáltató az Elker. tv. rendelkezéseinek maradéktalan figyelembevételével olyan szolgáltatást nyújt a Felhasználók és Partnerek számára, amely a Felhasználóknak támogatást nyújt abban, hogy megtalálják a számukra legmegfelelőpp esküvői Partnereket, valamint elősegíti a Felhasználók és Partnerek közötti kommunikációt.

A Szolgáltató a fentebb részletezett moderáláson túl nem ellenőrzi a Partnerek által az Alkalmazáson hozzáférhetővé tett információk tartalmát, ezért a Partnerek adatlapjáért, a Felhasználók adatainak valóságtartalmáért teljes körűen maguk felelnek és állnak helyt.

6. A Szolgáltatás igénybevétele

A Szolgáltatás a Honlapon keresztüli Partner regisztrációval valamint az Alkalmazás letöltését követően vehető igénybe iOS és Android operációs rendszerrel rendelkező mobilkészülékeken illetve egyéb technikai eszközökön a 7. pontban részletezettek szerint. A Szolgáltatás igénybevételéhez internetkapcsolat szükséges. A Felhasználó mindenkor saját maga köteles gondoskodni arról, hogy a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek rendelkezésre álljanak.

7. az Alkalmazás használata; Felhasználói Profil létrehozása

7.1  A Felhasználóknak az Alkalmazás használata érdekében az általuk használt operációs rendszertől (IOS7 és attól frissebb illetve Android 5.0 vagy attól frissebb) függően le kell tölteniük az Alkalmazást az App Store-ból (iOS) vagy a Play Áruház-ból (Android). A letöltést követően a Felhasználóknak regisztrálnia kell a szolgáltatás igénybevétele érdekében;

7.2  Az Alkalmazás használata Felhasználók által mobilkészüléken illetve egyéb technikai eszközökön keresztül:

– A Felhasználó az „ÁSZF” gomb megnyomását követően megismerheti a jelen ÁSZF valamint az Adatkezelési tájékoztató részletes tartalmát;

– az Alkalmazásban történő továbblépés feltétele az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása. A Felhasználó az ÁSZF elfogadásával kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint kifejezetten hozzájárul személyes adatai Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez;

– az ÁSZF elfogadását követően a Felhasználónak lehetősége van regisztrálnia magát e-mail címe megadásával. A Felhasználó által megadott e-mail címet csak a Szolgáltató ismeri meg, azt a Szolgáltató harmadik személyeknek nem továbbítja. A Felhasználó az e-mail címe megadásával kifejezetten hozzájárul e-mail címének Szolgáltató általi kezeléséhez.

– az alkalmazásba belépést követően a Felhasználó a „Profilom” (kezdőlap) menüpontban tudja szerkeszteni személyes adatait (teljes neve, e-mail címe, esküvő napja). A „Profilom” menüpontban szereplő adatait a Felhasználó a „Mentés” gombra történő kattintással tudja elmenteni. A Felhasználó bármikor módosíthatja a Profilom menüjében szereplő adatait.

A Felhasználó köteles szavatolni, hogy az általa a Profiljában elhelyezett adatok nem sértik, illetve veszélyeztetik a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét.

7.3  A szolgáltatás igénybevétele Partnerek által, valamint adataik közzététele az Alkalmazásban:

A Partner a https://www.weddingbase.hu/reg/ weboldal regisztrációs űrlap kitöltését követően az megismerheti a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató részletes tartalmát;

A regisztrációs űrlap elküldésének feltétele az ÁSZF elfogadása. A Partner az ÁSZF elfogadásával kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint kifejezetten hozzájárul személyes adatai Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez;

A Partner regisztráció során kötelező és nem kötelező adatok megadása szükséges:
– Választott kategória (kötelező)
– Név (kötelező)
– Cím (kötelező)
– Kulcsszavak (kötelező)
– Bemutatkozás (kötelező)
– Telefonszám (kötelező)
– E-mail cím (kötelező)
– Weboldal link (kötelező)
– Facebook oldal link
– Youtube csatorna link
– Képek (kötelező)
– Cégnév (kötelező)
– Székhely (kötelező)
– Adószám

A Partner által megadott adatokat csak a Szolgáltató ismeri meg, azt a Szolgáltató harmadik személyeknek nem továbbítja, azt csak az Alkalmazásban való megjelenítésre használja. A Partner a regisztrációs űrlap kitöltésével kifejezetten hozzájárul adatainak Szolgáltató általi kezeléséhez.

7.3.1  A regisztrációs űrlap kitöltését követően Partner adatlapja az Alkalmazásban 24 órán belül megjelenik, majd Szolgáltató egy hét múlva elektronikus számlát állít ki Partner részére és elküldi e-mailben. Ez az egy hét teszt időszakot jelent Partner számára, hogy megismerhesse az alkalmazást, láthassa benne saját adatlapját. Az egy hetes teszt időszak alatt Partner bármikor visszamondhatja regisztrációját.
Miután Partner átutalta Szolgáltatónak a szolgáltatásért járó egyszeri éves regisztrációs díjat, az adatlapja véglegesítésre kerül.
Ha Partner az elektronikus számlán megjelölt 5 napos fizetési határidőn belül nem teljesíti fizetési kötelezettségét, a számla sztornózásra kerül és adatlapja törlődik a WeddingBase Alkalmazásból.

7.3.2  Partner számára a WeddingBase alkalmazásban megjelenített adatlap egyszeri éves díja: 0 Ft, azaz ingyenes.

7.3.3  Regisztráció érvényessége, mely a Partner adatlapjának megjelenítését jelenti a WeddingBase alkalmazásban: regisztráció napjától számítva egy évig, azaz 365 napig.

7.3.4  Partner adatlap tartalmának valódiságért, vagy esetleges jogszerűtlenségéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, az adatlap tartalmáért kizárólag a Partnert terheli a felelősség.

7.3.5  A Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben a kötelezően megadandó adatokat nem tölti ki, vagy a szolgáltatásért járó éves díjat nem fizette meg, úgy az adatlapja közzétételére nincs lehetősége.

7.3.6  Partner az általa kitöltött adatlapban (mind a tartalom, mind a kép tekintetében) bármikor díjmentesen módosíthat. A Szolgáltató ügyfélszolgálatának (office@weddingbase.hu) írásos megkeresését követően a Szolgáltató lehetőséget biztosít az adatlap tartalmának módosítására. Partner beazonosítása céljából a regisztrált e-mail címről érkezzen a megkeresés.

7.3.7  Partner szavatolja, hogy az általa közzétett adatlapon elhelyezett tartalom sem közvetlenül, sem közvetett módon nem ütközik jogszabályba, hatósági rendelkezésbe, nem tartalmaz jogsértő, valótlan, pontatlan vagy megtévesztő információt vagy adatot, nem sérti harmadik fél jogát, vagy jogos érdekét. A Szolgáltató kizárja felelősséget minden olyan kár illetve egyéb igény tekintetében, amely abból származik, hogy a Partner nem tett eleget a jelen szakasz szerinti kötelezettségének

7.3.8  A Szolgáltató jogosult saját belátása szerint törölni a Partner adatlapját, amennyiben annak tartalma a jelen ÁSZF-ben foglaltakat sérti, vagy egyébként a Szolgáltató álláspontja szerint szerzői és szomszédos jogokat, illetve személyiségi vagy egyéb személyhez fűződő jogokat sért; becsületsértő vagy rágalmazó tartalmúak; üzleti-, vagy magántitkokat, egyéb védett ismeretet vagy politikai tartalmat tartalmaz; vagy bármilyen ellentétet szít. Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató a Partner által kitöltött adatlap annak tiltott tartalma miatt töröli, úgy a Partner nem jogosult a regisztrációs díjának visszakövetelésére/visszatérítésére.

7.3.9  Partner saját belátása szerint jogosult az általa megrendelt szolgáltatást bármikor töröltetni, ugyanakkor ez esetben a megjelenési időtartamból hátralevő regisztrációs díj arányos összegét nem követelheti a Szolgáltatótól.

7.3.10  Partner a szolgáltatás igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy az adatlapja megjelenítésre kerüljön a WeddingBase alkalmazásban a választott kategória alatt.

8. Adatváltozás

A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával vállalja, hogy az általa önkéntesen megadott adataiban bekövetkező bármely változást a Profiljában megfelelően átvezeti. A Felhasználó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni a Profilja bármely jogosulatlan felhasználásáról vagy a Profilját egyéb módon sértő cselekedetről.

9. Böngészés és az Alkalmazás használata Felhasználók számára

Felhasználók az alkalmazást, telepítés után ingyenesen használhatják, böngészhetik.
Ha a “WeddingBase” alkalmazást a saját személyes felhasználói fiókján keresztül szeretné használni, először regisztrálnia kell az alkalmazásban az Ön e-mail címével, a választott jelszavával és a teljes nevével (“Bejelentkezési adatok”).
A sikeres regisztrációt követően létrehozunk egy személyes felhasználói fiókot, amelyen keresztül az alábbi funkciók érhetőek el:
– Kereső mező segítségével kereshet a regisztrált Partnerek között. (A kereső a Partnerek név, cím, és kulcsszó mezőiben keres.)
– Kedvencek menüpont alá elmentheti kedvenc Partnereinket (szív ikon segítségével)
– Saját vendéglistát hozhat létre,
– Saját teendő listát hozhat létre,
– Felveheti közvetlenül a kapcsolatot a nálunk regisztrált és az alkalmazásban megjelenő Partnereinkkel (telefonon, e-mailen, weboldalon, közösségi csatornákon keresztül)
– A Partner adatlapján megjelenő címére kattintva megnyílik a külső szoftvert használó térképes nézet.
– 5 csillagos értékelő skálán és szövegesen értékelheti a szolgáltatókat. Egy felhasználható csak egyszer értékelhet minden szolgáltatót. Az értékelés minden esetben megjelenik névvel ellátva a szolgáltató adatlapján.
– Ha megadta az esküvő napját a „saját profil” menüpont alatt található az esküvői visszaszámláló.
Bejelentkezési adataival azonosíthatja magát más eszközökön és használhatja a telepített applikációt a felhasználói fiókjával.

A „saját profilom” menüpont alatt Ön bármikor kijelentkezhet az alkalmazásból. Az alkalmazás bezárásával Ön nem jelentkezik ki automatikusan.
Más eszközre történő átjelentkezést követően ugyanabba a felhasználói fiókba ismét bejelentkezni csak a korábban mentett adatok, e-mail és jelszó megadásával lehetséges.
Ha elfelejtette a jelszavát, akkor az e-mail címével visszaállíthatja azt. Ehhez kattintson a login képernyőn az “Elfelejtettem a jelszavam” gombra, és kövesse az utasításokat.

Amíg nem jelentkezik ki, a bejelentkezési adatait a készülék “tokenjében” tárolja, amellyel azonosítani tudja, hogy ne kelljen újra bejelentkezni minden alkalommal, amikor az App-ot használja.

Személyes felhasználói fiókja adatait bármikor módosíthatja a „saját profil” (kezdőoldal) menüpontban. Továbbá megadhatja a jövőbeni esküvő dátumát, hogy működjön az esküvői visszaszámláló modul. Ezeket az adatokat abban az esetben használjuk fel, ha kapcsolatba lépünk Önnel, és amikor Ön az alkalmazást az alábbiakban leírtak szerint használja. Az adatokat a kiszolgálón mentjük addig, amíg Ön meg nem változtatja az elmentett adatokat, vagy törli a felhasználói fiókját.

10. Adatvédelem

A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az „Adatkezelési tájékoztató” rendelkezik.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás használata során birtokába kerülő adatok személyes adatoknak minősülnek. Partner a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti és szavatolja, hogy a Felhasználó által és hozzájárulásával az Alkalmazáson hozzáférhetővé tett személyes adatokat és egyéb információkat – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban – bizalmasan kezeli és kizárólag a szolgáltatása megrendelése érdekében használja fel, azt harmadik személyek számára ki nem adja, hozzáférhetővé nem teszi, azokat a felhasználást követően haladéktalanul megsemmisíti, törli, valamint kijelenti, hogy birtokába került adatok kapcsán a Felhasználók információs önrendelkezési jogaikat érvényesíteni tudják.

A fentiekre tekintettel, Partner köteles gondoskodni a birtokába jutott személyes adatok védelméről, illetve azok felhasználás utáni megsemmisítéséről. Partner tudomásul veszi, hogy az általa végzett jogosulatlan adatkezelésből eredő bármilyen nemű károkozásért és egyéb igényért teljes felelősséggel tartozik a vonatkozó jogszabályok szerint.

Partner kijelenti, hogy amennyiben az általa közzétett adatlap személyes adatokat is tartalmaz, úgy rendelkezik az érintett személy adatai nyilvánosságra hozásához szükséges engedélyével.

Partner és Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával kijeleni, hogy az „Általános Szerződési Feltételek” menüpont alatt található „Adatkezelési tájékoztató” vonatkozó rendelkezéseit is megismerte, és az abban foglaltakat elfogadja.

11. A Szolgáltatás használatával kapcsolatos tilalmak és korlátozások

A Felhasználónak tilos bármilyen olyan eszközt, rendszert vagy megoldást használnia, amely a Szolgáltatás működésére negatív hatással lehet, annak célját sérti, vagy egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás használata során megismert elérhetőségeket kizárólag az adott szolgáltatás megrendelésével összefüggésben használhatja fel, azokra nem továbbíthat kéretlen üzeneteket (spam) vagy egyéb tartalmakat.

Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatás keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ tekintetében. A Szolgáltató jogsértés esetén az eljáró hatóságoknak minden segítséget megad a jogszabályokat és harmadik személyek jogait sértő cselekmények elkövetői kilétének megállapítása és felelősségre vonásuk érdekében.

12. Szerzői jogi védelem

A Szolgáltatás, valamint a Szolgáltatás keretében az Alkalmazáson, valamint a Honlapon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A Honlaphoz, a Szolgáltatáshoz, valamint az Alkalmazáshoz, mint szoftverhez kapcsolódó szerzői jogok tulajdonosa és jogosultja a Szolgáltató. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Partner a Szolgáltatás használata során általa elhelyezett tartalom közzétételével lemond az általa elhelyezett tartalom feletti szerzői jogi rendelkezési jogáról. A Partner által elhelyezett tartalom szerzői joga a közzétételt követően Szolgáltatót illeti meg.

13. Felelősség

Partner és Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, az adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért vagy egyéb jogkövetkezményekért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben Partner magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Partner köteles minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Partner bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy harmadik személyek szolgáltatásain keresztül történő terjesztés szükségessé teheti, hogy a Felhasználó az Alkalmazás új frissítéseit szükségszerűen letöltse. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a frissítés minden esetben a Felhasználó érdekkörébe tartozik.

Partner kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatás használatáért, felhasználásáért – ideértve a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt – kizárólag az adott Partner tartozik felelősséggel, továbbá a Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, amely abból ered, hogy a Partner jogsértő magatartása miatt vagy valamely hatóság vagy bíróság döntése alapján a Szolgáltató valamely tartalmat törölt.

Partner köteles a Szolgáltatónak megtéríteni valamennyi olyan kárt illetve költséget, amely a Szolgáltatót a Partner bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben érte.

Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartás által okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag ezen magatartás megvalósítója felel. Erre tekintettel a Szolgáltató a felelősségét kizárja, minden olyan esetért, amely a Szolgáltatás használata közben keletkezik, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát, terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát, valamint egyéb hacker tevékenységeket.

14. Az Alkalmazás és a Profil törlése

A Felhasználó a készülékéről az Alkalmazást bármikor törölheti, ugyanakkor a Felhasználó Profilja az Alkalmazás törlésével még nem kerül automatikusan törlésre.

A Felhasználó profiljának adatait bármikor törölheti és módosíthatja a „Profilom” menüpontba történő belépést követően. A kezdőlapon szereplő „Profil törlése” gomb megnyomásával és törlési szándékának megerősítésével minden adata visszavonhatatlanul törlésre kerül. A Felhasználó a Profiljának törlésével a Szolgáltató nyilvántartásából is automatikusan törlődnek a Felhasználó adatai. Ugyanakkor a Profil törlésével az Alkalmazás még nem kerül törlésre.

15. A Szerződés megszűnése, megszüntetése

A Szerződés a Felhasználó Profiljának és az Alkalmazás a Felhasználó készülékéről való törlésével szűnik meg. A Szerződés megszűnik továbbá akkor is, ha a Felhasználó a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával a Szerződést megszünteti.
Partner és Szolgáltató közti Szerződés a regisztrációtól számítva egy évig tart, abban az esetben ha Partner nem hosszabbítja meg a regisztrációját. Meghosszabbítás esetén Szolgáltató egy újabb évig biztosítja Partner adatlapja megjelenését a WeddingBase alkalmazásban.
Partner kifejezett írásban tett kérésére a szerződés és az Alkalmazásban megjelenés bármikor megszüntethető.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy technikai vagy egyéb okokból a Szolgáltatást vagy annak egy részét korlátozza, felfüggessze vagy megszüntesse, amely esetben a Szerződés automatikusan megszűnik.

 

Érvényes 2021.01.01-től visszavonásig