Adatvédelmi nyilatkozat

Kérjük, hogy a regisztráció előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek és az alábbi Adatvédelmi nyilatkozat tartalmát!

Adatvédelmi irányelveink kiterjednek a weddingbase.hu weboldal meglátogatása, a honlapon történt szolgáltatói regisztráció során felhasznált adatokra: (A) Adatvédelmi nyilatkozat – weboldal, másrészről a WeddingBase applikáció használatával kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatóra: (B) Adatvédelmi nyilatkozat – applikáció.

(A) Adatvédelmi nyilatkozat – weboldal

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ügyfél / Látogató érdekében az önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.), az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete, „GDPR”) és az egyéb hatályos adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően járjon el. Érintett mindenki, aki a https://weddingbase.hu honlapon, e-mail-ben, űrlapon keresztül, telefonon az adatait az applikáció szolgáltatásainak igénybevétele céljából megadja (továbbiakban: Érintett).

Jelen tájékoztató bemutatja, hogy az Adatkezelő milyen adatokat, hogyan gyűjthet, használhat fel és kivel oszthat meg, továbbá információval szolgál az Ön adatkezeléssel összefüggő jogairól.

Adatkezelő elkötelezett azon személyek adatainak és magánéletének védelme iránt, akik felkeresik e honlapot. Az adatok illetéktelen személy(ek) részére nem kerülnek átadásra és az oldalon tájékoztatott formában kerülnek felhasználásra.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos adatok kezelésére vonatkozik. Kifejezetten kitér a GDPR által szabályozott személyes adatok körére. (A céges adatok nyilvános adatok, melyek nem tartoznak a személyes adatok körébe.)

A szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen a szükséges adatok megadása, amelynek célja részben törvényi kötelezettség (például: számla kiállításához szükséges adatok), részben pedig a szolgáltatás kielégítő teljesítése (például az applikációban való helyes megjelenés érdekében szükséges).

Amennyiben az adatkezelésben Érintett személy úgy érzi, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakon túlmenően további kérdése van, vagy a Tájékoztató valamely része számára nem egyértelmű, magyarázatra szorul, kérjük, hogy lépjen kapcsolatba velünk az alábbi e-mail címen: office@weddingbase.hu. Az Érintett kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően, minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

 

Az adatkezelés célja

Részben törvényi kötelezettség teljesítése (például: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásainak megfelelően), másrészt pedig a szolgáltatás kielégítő teljesítése.

 

Az adatkezeléshez történő hozzájárulás

Cégünkkel történő kapcsolatfelvétellel Ön egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeljük.

Az Adatkezelő kizárólag az Érintett jelen Adatkezelési Tájékoztatóban felsorolt személyes adatait kezeli a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag oly módon, annyi ideig és arra a célra, amelyet jelen Adatkezelési Tájékoztató ismertet és amelyhez az Érintett a kapcsolatfelvételkor hozzájárulását adta.

Adatkezelő vállalja, hogy amennyiben megváltoztatja a személyes adatok kezelésére vonatkozó célját, elveit vagy gyakorlatát, ezekről a változásokról értesíti az adatkezelésben Érintett személyeket, hogy mindig pontosan ismerjék az érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. Az Adatkezelő ezzel vállalja, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztató mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez a felhasználási mód eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvekkel és célokkal, akkor előzetesen e-mailen keresztül értesítjük az Érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez. Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezelése során automatizált adatfeldolgozással hozott döntésre nem kerül sor.

Közösségi oldalaink (Facebook, Instagram, stb.) „lájkolása”, követése szintén az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulásának minősül. Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az Érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

A megadott és kezelt adatok köre: (regisztrációs űrlap)

– Választott kategória
– Név (személyes adat lehet)
– Cím (személyes adat lehet)
– Kulcsszavak (személyes adat lehet)
– Bemutatkozás (személyes adat lehet)
– Telefonszám (személyes adat lehet)
– E-mail cím (személyes adat lehet)
– Weboldal link
– Facebook oldal link
– Youtube csatorna link
– Képek
– Cégnév
– Székhely
– Adószám
– Rendszer információk, pl. IP cím, rendszer verzió, stb. (személyes adat lehet)

 

Megrendelések

Tájékoztatjuk, hogy minden esetben, amikor személyes adatokat kérünk, szabadon dönthetnek arról, hogy megadják-e a kért információt. Meg kell azonban jegyezni, hogy amennyiben valaki nem adja meg a kért adatot, előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben az adott szolgáltatást igénybe venni.

A személyes adatok és egyéb adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az Érintett tartozik felelősséggel.

Az Adatkezelő nem gyűjt érzékeny (különleges) adatokat, amelyek például – de nem kizárólagosan – faji eredetre, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

 

Adatok helyesbítése, törlése, korlátozása (zárolása)

Az Érintett bármikor kérheti a róla és általa képviselt cégről tárolt adatainkat, módosíthatja vagy kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését, törlését (a kötelező adatkezelés kivételével) vagy zárolását az Adatkezelő elérhetőségein.

Az adatkezelés időtartama

A megadott személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg hozzájárulását az Érintett vissza nem vonja. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A számla kiállításával kapcsolatos adatait a törvényi kötelezettség teljesítése érdekében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján az utolsó számla kiállítási évét követő 8. év végéig tároljuk.

 

Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a szolgáltatás biztosítása érdekében, annak működtetése során Adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az Adatfeldolgozók az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezése szerint dolgozhatják fel, továbbá aszerint kötelesek tárolni és megőrizni, saját céljaikra adatfeldolgozást nem végezhetnek. Az Adatfeldolgozók a személyes adatokat az Adatkezelő tudta és engedélye nélkül harmadik fél számára nem adhatják át. Az Adatfeldolgozók az alábbi tevékenységeket biztosítják az Adatkezelő számára: Szerver biztosítása, szoftver biztosítása, tárhely biztosítása, informatikai rendszer karbantartása rendszergazdai feladatok ellátása, adatfeldolgozás, számlázás, marketing

Adatfeldolgozók

Gmail alapú levelezés:
Szolgáltató neve: Google Inc.
Székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Kapcsolat: https://www.google.com/contact

 

Tárhelyszolgáltató:
Cégnév: Tárhelypark Kft.
Adószám: 23289903-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-322570
Telefon: +36 1 700 4140
Email: info@tarhelypark.hu
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Weboldal: https://tarhelypark.hu/

Facebook és Instagram oldal szolgáltató:
Neve: Facebook Inc.
Székhelye: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
Kapcsolat: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
Weboldal: https://www.facebook.com
Adatkezelő Facebook oldalán érkező megkeresések, hozzászólások megválaszolása céljából hozzáférhet a felhasználó nevéhez, üzenetéhez.

 

Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az adatkezeléssel kapcsolatos, jelen Adatkezelési Tájékoztatóban ismertetett jogokkal, jogorvoslati lehetőségekkel az Érintett a személyazonosságának és az adattal való kapcsolatának igazolása esetén élhet. Vagyis az Érintett személyt az Adatkezelőnek azonosítani kell tudnia, a visszaélések elkerülése végett, az Érintett személyes adatainak védelme érdekében.

 

Az adatkezelés elvei

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok figyelembevételével készült:

– a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.), valamint

– a 2018.05.25-től alkalmazandó – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR),

– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint

– a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvénnyel összhangban kezeli.

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az Infotv., valamint a GDPR értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

 

Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintettre vonatkozó, kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül (a 2018. május 25-től alkalmazandó GDPR alapján egy hónapon belül), közérthető formában, az Érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, számítógéppel is olvasható formátumban megkapja az Adatkezelőtől.

 

Értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

A valószínűsíthetően magas kockázattal járó adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet (a felügyeleti adatvédelmi hatóságot pedig 72 órán belül). Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a személyes adatok megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyek adatainak védelme

A weddingbase.hu weboldal tartalma általánosságban nem 13 év alatti kiskorúaknak szól. Nem gyűjtünk és nem kezelünk 13 év alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható és annak ismeretében tett szülői vagy gondviselői hozzájárulás nélkül.

Adatvédelmi Szabályzat szakkifejezések

Szabályzatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a 2011. évi CXII. törvény 3. § alapján a következő jelentéssel bírnak:

– adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

– adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

– adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

– adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

– adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

– adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;

– adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

– adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

– adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

– adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

– adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

– bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;

– EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

– érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

– harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

– harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

– hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

– kötelező szervezeti szabályozás: több országban, de köztük legalább egy EGT-államban is tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az adatkezelőre vagy adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely a harmadik országba történő adattovábbítás esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő vagy adatkezelők csoportjának egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja;

– közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

– különleges adat:a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

– nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

– személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

– tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
–adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

–adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
–közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.

Jogorvoslat

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, kérdéseivel és jogorvoslatért fordulhat az Adatkezelőhöz a fent megadott elérhetőségeken.

Továbbá vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége: Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: www.naih.hu, telefon: +36-1-3911400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu. Valamint fordulhat közvetlenül a lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez is.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a https://weddingbase.hu/adatvedelem/ weboldalon történik.

 

(B) Adatvédelmi nyilatkozat – applikáció

1. Az adatvédelmi nyilatkozat tárgya

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy mely személyes adatok (a továbbiakban: “Adatok”) kerülnek feldolgozására vagy felhasználására a WeddingBase applikáció (a továbbiakban: „App”, „WeddingBase alkalmazás”, „Alkalmazás”) használata során, valamint arról, hogy milyen technikai és szervezeti védelmi intézkedéseket foganatosítunk az Ön adatainak védelmére.

2. Adatkezelő / adatfeldolgozó

Adatkezelő az Európai Unió általános adatvédelmi szabályzatának (EU GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerint dolgozza fel a személyes adatokat.
Kérjük, kérdéseit vagy észrevételeit az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban vagy általános adatvédelem tekintetében a következő e-mail címre küldje: office@weddingbase.hu

3. Adatgyűjtés és felhasználás az alkalmazás áruházakból (Google Play, iOS App-Store) letöltött applikációval kapcsolatban

Arra vonatkozóan, hogy milyen adatok kerülnek begyűjtésre, és azok milyen célra kerülnek felhasználásra a WeddingBase app letöltése során az alkalmazás áruházakból (Google Play, iOS App-Store), megtalálhatók az alkalmazásbolt megfelelő adatvédelmi információiban. Ez az információ rendszerint magában foglalja a felhasználónevet, az e-mail címet és az ügyfélszámot, amely az alkalmazás áruházaknál regisztrált fiókhoz kapcsolódik, a letöltés dátumát és időpontját, valamint az eszköz egyedi azonosítószámát. Az alkalmazás áruházak tárolják ezeket az adatokat annak érdekében, hogy az alkalmazást le lehessen tölteni a készülékre. Az alkalmazás áruházaktól mi erre vonatkozóan nem kapunk értesítést.

4. Adatgyűjtés és felhasználás a regisztrálással vagy bejelentkezés nélküli felhasználással kapcsolatban

A letöltött “WeddingBase” alkalmazást felhasználói fiók regisztrálása és létrehozása, vagy bejelentkezési adatok megadása nélkül nem használható.

5. Regisztráció / személyes felhasználói fiók funkciói:

Ha a “WeddingBase” alkalmazást a saját személyes felhasználói fiókján keresztül szeretné használni, először regisztrálnia kell az alkalmazásban az Ön e-mail címével, a választott jelszavával és a teljes nevével (“Bejelentkezési adatok”).
A sikeres regisztrációt követően létrehozunk egy személyes felhasználói fiókot, amelyen keresztül az alábbi funkciók érhetőek el:
– Kereső mező segítségével kereshet a regisztrált szolgáltatók között. (A kereső a szolgáltatók név, cím, és kulcsszó mezőiben keres.)
– Kedvencek menüpont alá elmentheti kedvenc esküvő szolgáltatóit (szív ikon segítségével)
– Saját vendéglistát hozhat létre,
– Saját teendő listát hozhat létre,
– Felveheti közvetlenül a kapcsolatot a nálunk regisztrált és az alkalmazásban megjelenő esküvői szolgáltatókkal (telefonon, e-mailen, weboldalon, közösségi csatornákon keresztül)
– A szolgáltató címére kattintva megnyílik a külső szoftvert használó térképes nézet.
– 5 csillagos értékelő skálán és szövegesen értékelheti a szolgáltatókat. Egy felhasználható csak egyszer értékelhet minden szolgáltatót. Az értékelés minden esetben megjelenik névvel ellátva a szolgáltató adatlapján.
– Ha megadta az esküvő napját a „saját profil” menüpont alatt található az esküvői visszaszámláló.
Bejelentkezési adataival azonosíthatja magát más eszközökön és használhatja a telepített applikációt a felhasználói fiókjával.

A „saját profilom” menüpont alatt Ön bármikor kijelentkezhet az alkalmazásból. Az alkalmazás bezárásával Ön nem jelentkezik ki automatikusan.
Más eszközre történő átjelentkezést követően ugyanabba a felhasználói fiókba ismét bejelentkezni csak a korábban mentett adatok, e-mail és jelszó megadásával lehetséges.
Ha elfelejtette a jelszavát, akkor az e-mail címével visszaállíthatja azt. Ehhez kattintson a login képernyőn az “Elfelejtettem a jelszavam” gombra, és kövesse az utasításokat.

Amíg nem jelentkezik ki, a bejelentkezési adatait a készülék “tokenjében” tárolja, amellyel azonosítani tudja, hogy ne kelljen újra bejelentkezni minden alkalommal, amikor az App-ot használja.

Személyes felhasználói fiókja adatait bármikor módosíthatja a „saját profil” (kezdőoldal) menüpontban. Továbbá megadhatja a jövőbeni esküvő dátumát, hogy működjön az esküvői visszaszámláló modul. Ezeket az adatokat abban az esetben használjuk fel, ha kapcsolatba lépünk Önnel, és amikor Ön az alkalmazást az alábbiakban leírtak szerint használja. Az adatokat a kiszolgálón mentjük addig, amíg Ön meg nem változtatja az elmentett adatokat, vagy törli a felhasználói fiókját.

6. Adatgyűjtés és felhasználás a “WeddingBase” applikáció használata közben

A “WeddingBase” alkalmazás használatakor nem kerülnek mentésre semmiféle az okostelefonból, tabletből, vagy az operációs rendszerből kinyerhető adatok.

7. Az adatok törlése

A felhasználói fiókját a „saját profilom” menüben bármikor törölheti.
A készülékén tárolt adatokat bármikor törölheti, ha eltávolítja az alkalmazást az operációs rendszeren keresztül.

8. A szolgáltatók bevonása

Az Ön információit megosztjuk a technikai szolgáltatókkal (például az App fejlesztővel, a szerver hosting céggel), azokkal, akik támogatnak minket az Alkalmazás előkészítése, hibátlan működése és a fent említett célok érdekében.

Őket gondosan választjuk ki, és az elkötelezettségüket írásos szerződésekben határozzuk meg. Ezek a szolgáltatók kötelesek követni utasításainkat az adatvédelem terén, és tevékenységüket rendszeresen ellenőrizzük.

 

9. Adatbiztonság

Technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmazunk a mentett vagy gyűjtött személyes adatok védelmére, különösen véletlen vagy szándékos manipuláció, veszteség, pusztítás vagy illetéktelen személyek támadása miatt.
Biztonsági intézkedéseinket folyamatosan fejlesztjük a technológiai fejlődésnek megfelelően. Az App és a szervereink közötti adatátvitel mindig titkosítva van annak érdekében, hogy megakadályozzuk jogosulatlan harmadik felek hozzáférését.
A készüléken tárolt adatok védettek az illetéktelen hozzáféréstől az eszköz rendszerének technikai biztonsági intézkedései, különösen titkosítás útján. Kérjük, vegye figyelembe, hogy nincs olyan ellenőrzési vagy hozzáférési lehetőségünk, amely lehetővé tenné számunkra, hogy ellenőrizzük, hogy a készülék, az operációs rendszer és a telepített biztonsági szoftverek által alkalmazott intézkedések megfelelő védelmet nyújtanak-e minden esetben.

 

Érvényes 2021.01.01-től visszavonásig.

 

Süti – Cookie kezelése

Jelen Süti (angolul Cookie) Szabályzat (a továbbiakban: cookie) a weddingbase.hu mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett honlap használatára vonatkozó cookie feltételeket tartalmazzák. A weboldal kialakításánál figyeltünk a cookie-k további felhasználására vonatkozó előírásokra. Ezen használatra vonatkozóan az alábbi előírásokat vettük figyelembe és ezeknek megfelelően használjuk:

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2002/58/EK irányelv (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (“Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”)
Kérjük, hogy a dokumentumot figyelmesen olvassa el és csak akkor vegye igénybe szolgáltatásomat, amennyiben minden pontjával egyetért és azokat önre (a továbbiakban: Felhasználó) nézve kötelező érvényűnek elfogadja. Felhívjuk figyelmét, hogy jelen szabályzat csak az adott weboldalon történő cookie-kezelésre vonatkozik. Amennyiben ön a honlapon található, külső irányba történő hivatkozásra kattint, akkor keresse meg és olvassa át azon weboldal saját szabályzatát is.

A cookie / süti

A cookie vagy süti jelentése: file-ok vagy információ darabkák, amelyeket internetes böngészője ment le honlapunkról és tárolja azokat az Ön gépén. Ezeknek a cookie-knak a segítségével ismeri fel a honlapunk anyagait tároló szerver számítógép a honlapunkra történő visszalátogatásakor, hogy Ön már járt a honlapjainkon.

A legtöbb internetes böngésző alapbeállításából kifolyólag elfogad cookie-kat. Ha úgy gondolja, átállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-kat visszautasítsa vagy figyelmeztesse Önt arra, hogy cookie-kat küldtek az Ön gépére. Weboldalunk használ ilyen cookie fájlokat, egyes funkciók biztosítása érdekében vagy csupán kényelmi okok miatt. Az általunk használt cookie-k nem terhelik, lassítják és nem okoznak kárt az Ön számítógépében.

Az oldal Harmadik féltől származó cookie-k, sütik használata is történik a weboldalon. A cookie-k, sütit törölhetőek és tilthatóak a böngészőkből. Továbbá le is tilthatóak a sütik, cookie-k. Ezen beállításairól a böngésző hivatalos weboldalán talál információt.

Mi a cookie-k célja?

Többféle célra is használjuk ezeket a technológiákat, például a Felhasználó számára legrelevánsabb tartalom megjelenítésére; szolgáltatásaink továbbfejlesztésére; valamint szolgáltatásaink biztonságának megőrzésére. Az általunk használt cookie-k, képpontok és egyéb hasonló technológiák pontos neve a szolgáltatások fejlesztésével és frissítésével időről-időre változhat.

Hogyan keletkezik a cookie?

Először a kliens gép küld egy kérést a kiszolgáló irányába. Ekkor a kiszolgáló létrehoz egy egyedi azonosítót és ezt eltárolja a saját adatbázisában, majd az így létrehozott cookie-t az összes információval visszaküldi a kliensnek. Az így visszakapott információs cookie eltárolódik a kliens gépen.

Hogyan használódik a cookie?

Amikor a kliens gép újra kapcsolatba lép a kiszolgálóval már hozzácsatolja az előzőleg már létrehozott és eltárolt cookie-t. A kiszolgáló összehasonlítja a kapott és az általa tárolt cookie tartalmát. Ez által könnyedén azonosítja pl. a regisztrált felhasználót.

Milyen cookie-t használunk?

Többféle cookie van használatban, de minden weboldal másféle típusúakat használ. Honlapunk általában csak az alábbiakat használja, de a fejlesztések alkalmával előfordulhat, hogy az eddigieken felül újabb fajtákat is alkalmazunk.

Munkameneti/Átmeneti cookie:

ezek a cookie-k csak átmenetileg kerülnek az ideiglenes memóriába, ameddig a felhasználó az oldalon navigál. Amikor a felhasználó bezárja a böngészőt a cookie törlődik. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

Tárolt/Állandó cookie:

ezek azok a cookie-k, amelyek minden alkalommal használatba kerülnek, amikor a felhasználó az oldalra látogat. A cookie-k fajtája alapján az alábbiak szerint használhatjuk ezeket:

Analitika/Elemzés:

ez mutatja meg, hogy a weboldalon belül merre járt, mit csinált. A cookie élettartamától függően marad a kliens gépen. Olyan funkciók használhatják, mint például a Google Analytics vagy a Youtube. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

Közösségi hálózatok:

lehetővé teszi, hogy könnyen hozzáférjen a közösségi média hálózatokhoz, megoszthassa véleményét, termékeink információit másokkal. olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használhatják, mint például a Facebook, Twitter, Google+, Pinterest vagy a Youtube. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

Média:

ezek segítségével képes például videókat megtekinteni az oldalon. Olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használják, mint például a Youtube. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

Funkcionális:

ez mutatja meg, hogy a felhasználó járt e már az oldalon és azt milyen eszközzel tette. Megjegyzi a felhasználó nevet, jelszót, választott nyelvet, tartózkodási információkat. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

Hogyan történik a Cookie-k kezelése?

Különféle módokon, de a kliensnek lehetősége van többféle módon beállítani a cookie-k kezelésére vonatkozóan böngészőjét. Általánosságban elmondható, hogy az alábbiak szerint háromféle módon állíthatóak be a böngészők:

Minden cookie elfogadása
Minden cookie elutasítása
A cookie-k beállításaival kapcsolatban érdemes körülnézni böngészője „Opciók” vagy „Beállítások” menüjében, vagy igénybe venni keresője „Segítség” menüjét. 

Fontos megjegyezni, hogy a weboldal cookie kezeléssel készült. Amennyiben a kliens részlegesen vagy teljes egészében letiltja ezek használatát, megakadályozhatja a weboldal helyes működését. Amennyiben ez így történik, lehetnek olyan funkciók és szolgáltatások, amelyeket nem fog tudni igénybe venni teljes, vagy részleges mértékben.

Ha a böngészőben, vagy a készüléken vannak cookie-k, le tudjuk olvasni az adott cookie-t, amikor közösségi modullal rendelkező weboldalra látogat. A Közösségi honlapok (Facebook, Twitter, LinkedIn) által létrehozott cookie-kért azon oldalakat üzemeltető felel, melyről az adott közösségi oldal honlapján tud informálódni.

 

Érvényes 2021.01.01-től visszavonásig.